Guangming Online> Exclusive

Amazing autumn scenery of Ganzi Tibetan Autonomous Prefecture

Amazing autumn scenery of Ganzi Tibetan Autonomous Prefecture 

Photo taken shows the amazing autumn scenery in Ganzi Tibetan Autonomous Prefecture, southwest China’s Sichuan Province in golden October. (Photo by Liu Zhongjun/ CNSPHOTO)

[ Editor: Zhang Zhou ]