Guangming Online> Picture

Emerging star Wang Junkai spotted in New York

Emerging star Wang Junkai spotted in New York

Chinese musical group member Wang Junkai releases a style photo in New York City. [Photo/Weibo]

[ Editor: Xueying ]