Guangming Online> Odd

23 giant panda cubs living in "kindergarten" in Chengdu

CHINA-CHENGDU-GIANT PANDA-

Photo taken on Oct. 19, 2016 shows a giant panda cub in a "giant panda kindergarten" at the Chengdu Research Base of Giant Panda Breeding in Chengdu, southwest China's Sichuan Province. There are 23 giant panda cubs born in 2016 living in the "kindergarten". (Xinhua/Xue Yubin)

[ Editor: meng ]