Guangming Online> Editor’s Pick

Rime scenery along Huma River seen in NE China

Rime scenery along Huma River seen in NE China

Photo taken on Oct. 22, 2016 shows the rime scenery along the Huma River in Huma County, northeast China's Heilongjiang Province. (Xinhua/Zhou Changping)

[ Editor: Xueying ]