Guangming Online> Picture

Giant high-heeled shoe seen at Barbie exhibition in Taipei

CHINA-TAIPEI-BARBIE EXHIBITION (CN)

A 2.7-meter-tall giant high-heeled shoe is seen during a Barbie exhibition in Taipei, southeast China's Taiwan, Dec. 1, 2016. (Xinhua/Zhu Xiang)

[ Editor: zyq ]