Guangming Online> Culture

Fire dragon dance performed in Debao County, S China's Guangxi

#CHINA-GUANGXI-FIRE DRAGON DANCE (CN)

People perform fire dragon dance during a tourism festival in Debao County, south China's Guangxi Zhuang Autonomous Region, Dec. 1, 2016. (Xinhua/Xie Peixia)

[ Editor: Zhang Zhou ]