Guangming Online> Picture

Wild silver pheasants seek food near SE China's mountain creek

CHINA-FUJIAN-SILVER PHEASANTS (CN)

A wild silver pheasant seeks food near a mountain creek in Ziyun Village of Mingxi County, southeast China's Fujian Province, Dec. 2, 2016. (Xinhua/Peng Zhangqing)

[ Editor: Zhang Zhou ]