Guangming Online> Pet

Mother gorilla hugs her new born baby

(Photo source: Xinhua News Agency/Ou Xin)

[ Editor: Xueying ]