Guangming Online> Pet

Giant panda enjoys leisure life at Xiuning Panda Park in E China's Huangshan City

#CHINA-ANHUI-GIANT PANDA (CN)

A giant panda plays in Xiuning Panda Park in Huangshan City, east China's Anhui Province, Dec. 28, 2016. (Xinhua/Shi Guangde)

[ Editor: Xueying ]