Guangming Online> Odd

Leiothrixes seen in Fuzhou City

CHINA-FUZHOU-LEIOTHRIX (CN)

Leiothrixes perch on a branch in Fuzhou City, capital of southeast China's Fujian Province, Feb. 27, 2017. (Xinhua/Mei Yongcun)

[ Editor: meng ]