Guangming Online> Pet

Goat with four horns seen in NW China’s Xinjiang

Goat with four horns seen in NW China’s Xinjiang 

Photo shows the rare goat with four horns on its head in Zhaosu County, northwest China’s Xinjiang. (Photo by Li Wenbin/ CNSPHOTO)

[ Editor: Zhang Zhou ]