Guangming Online> Life

Aquatic birds seen in Jilin, northeast China

Aquatic birds rest on the Songhua River in Jilin City, northeast China's Jilin Province, March 15, 2017.

Aquatic birds rest on the Songhua River in Jilin City, northeast China's Jilin Province, March 15, 2017. (Xinhua/Xu Chang)

[ Editor: zyq ]