Guangming Online> Life

Names for 3 panda cubs revealed in SW China

CHINA-CHONGQING-PANDA CUBS-NAMING (CN)

Giant panda cub Yu Bei plays with a zoo keeper at Chongqing Zoo in Chongqing, southwest China, March 18, 2017. The names were revealed at a naming celebration for three panda cubs Yu Bao, Yu Bei and Liang Yue on Saturday. (Xinhua/Chen Cheng)

[ Editor: Zhang Zhou ]