Guangming Online> Picture

Local traditional opera "Xianzi" performed in Yinan, China's Shandong

#CHINA-SHANDONG-YINAN-LOCAL OPERA (CN)

An actress prepares to perform a local traditional opera "Xianzi" in Beiyanwen Village of Yinan County, east China's Shandong Province, March 19, 2017. (Xinhua/Wang Yanbing)

[ Editor: Xueying ]