Guangming Online> Picture

In pics: spring scenery of Fengshan Town, China's Hubei

CHINA-HUBEI-XIAOCHANG-SPRING SCENERY (CN)

Aerial photo taken on March 18, 2017 shows a peach garden in Zhuhe Village of Xiaochang County, central China's Hubei Province. (Xinhua/Du Huaju)

[ Editor: Xueying ]