Guangming Online> Picture

Silver pheasants seen inside nature reserve near in SE China's Fujian

CHINA-FUJIAN-SILVER PHEASANTS (CN)

Silver pheasants are seen inside a nature reserve near a mountain creek in Ziyun Village of Mingxi County, southeast China's Fujian Province, March 19, 2017. (Xinhua/Lin Shanchuan)

[ Editor: Zhang Zhou ]