Guangming Online> Pet

Traditional bullfight held in SW China's Guangxi

Traditional bullfight held in SW China's Guangxi

A traditional bullfight is held in Sanjiang Dong Autonomous County, southwest China's Guangxi Zhuang Autonomous Region, March 30, 2017. (Photo: China News Service/Wu Lianxun)

[ Editor: Xueying ]