Guangming Online> China

China, Vietnam start joint fishery inspection in Beibu Gulf

CHINA-VIETNAM-JOINT FISHERY INSPECTION-BEIBU GULF(CN)

  A joint fishery inspection held by China and Vietnam starts in the Beibu Gulf, April 18, 2017. (Xinhua/Mao Siqian)

[ Editor: meng ]