Guangming Online> Life

Longmen Grottoes in China's Henan enters into tourist rush season

CHINA-HENAN-LUOYANG-LONGMEN GROTTOES-TOURISM (CN)

Tourists visit the Longmen Grottoes in Luoyang, central China's Henan Province, April 17, 2017. The Longmen Grottoes has entered into tourist rush season. (Xinhua/Zhu Xiang)

[ Editor: zyq ]