Guangming Online> Picture

Tsou aboriginals in China's Taiwan demonstrate local culture to tourists

CHINA-JIAYI-ABORIGINALS-CULTURE (CN)

Young people of the Tsou aboriginals perform a folk dance in the Ali Mountain of Jiayi County, southeast China's Taiwan, April 18, 2017. Young people of the Tsou aboriginals living on the Ali Mountain devoted themselves to demonstrating local culture to tourists. (Xinhua/Liu Junxi)

[ Editor: Zhang Zhou ]