Guangming Online> Picture

Terraces shrouded by clouds in south China's Guangxi

#CHINA-GUANGXI-SCENERY-TERRACE (CN)

Photography amateurs take photos of terraces shrouded by clouds in Longsheng, south China's Guangxi Zhuang Autonomous Region, April 18, 2017. (Xinhua/Huang Yongdan)

[ Editor: Zhang Zhou ]