Guangming Online> Picture

Crabapples blossom in Badaguan of Qingdao, E. China's Shandong

Tourists walk past crabapples blossom in Badaguan of Qingdao, East China's Shandong Province, April 19, 2017. Every April, the crabapples blossom have been a major attraction for tourists in Qingdao. (GMW.CN/Huang Jiexian)

[ Editor: Xueying ]