Guangming Online> Life

Art teachers paint on rural house walls in S China's Guangxi

#CHINA-GUANGXI-RURAL HOUSE-PAINTING (CN)

An art teacher paints the wall of a house in Zhangjiacun Village of Longsheng County, south China's Guangxi Zhuang Autonomous Region, April 14, 2017. (Xinhua/Pan Zhixiang)

[ Editor: zyq ]