Guangming Online> Life

Mingsha Mountain in Dunhuang, NW China's Gansu

CHINA-GANSU-DUNHUANG-SCENERY (CN)

Photo taken on April 14, 2017 shows the Ruins of the Yangguan Pass in Dunhuang, northwest China's Gansu Province. (Xinhua/Fan Peishen)

[ Editor: zyq ]