Guangming Online> Pet

Cattle egrets rest on branches in Mingxi County

CHINA-FUJIAN-EGRET (CN)

Cattle egrets rest on branches in Mingxi County, southwest China's Fujian Province, on May 16, 2017. (Xinhua/Mei Yongcun)

[ Editor: Xueying ]