Guangming Online> Life

Beautiful terraced fields in China's Chongqing

Beautiful terraced fields in China's Chongqing

Beautiful terraced fields in Honglong Village, Fengjie County of China's Chongqing. (photo: Guo Mengmo/Guangming Picture)

[ Editor: zyq ]