Guangming Online> Picture

In pics: Dongjiang Lake in C China's Hunan

#CHINA-HUNAN-DONGJIANG LAKE-SCENERY (CN)

A fisherman fishes on the Dongjiang Lake in Zixing City, central China's Hunan Province, May 17, 2017. (Xinhua/Wu Yongbing)

[ Editor: Zhang Zhou ]