Guangming Online> Life

Egrets rest on branches in Mingxi County in SW China's Fujian

CHINA-FUJIAN-EGRET (CN)

  Cattle egrets rest on branches in Mingxi County, southwest China's Fujian Province, on May 16, 2017. (Xinhua/Mei Yongcun)

[ Editor: zyq ]