Guangming Online> Odd

Wind power farms seen on Nanshan Mountain in China's Guangxi

#CHINA-GUANGXI-LONGSHENG-WIND POWER FARMS (CN)

Photo taken on May 17, 2017 shows wind power farms on the Nanshan Mountain in Longsheng Autonomous County of All Nationalities, south China's Guangxi Zhuang Autonomous Region. (Xinhua/Huang Yongdan)

[ Editor: meng ]