Guangming Online> Pet

Visitors feed giraffe in Nairobi's giraffe center

KENYA-NAIROBI-GIRAFFE

A visitor feeds a giraffe in Nairobi's giraffe center, Kenya, on June 5, 2017. (Xinhua/Chen Cheng)

[ Editor: Xueying ]