Guangming Online> Pet

Egrets frolic on river in Beijing

Egrets frolic on river in Beijing

Egrets frolic on a river in Haidian District of Beijing, capital of China, June 5, 2017. (Xinhua/Liu Xianguo)

[ Editor: Xueying ]