Guangming Online> Picture

Drama "Zhang Jian" staged in Jiangsu

Drama

Drama "Zhang Jian" is staged in Nantong City, east China's Jiangsu Province, June 12, 2014. Zhang Jian was a famous industrialist and educationalist. (Xinhua/Xu Congjun)

[ Editor: Wang Peiyao ]