Guangming Online> Life

Works of fine arts graduates displayed in Tianjin

#CHINA-TIANJIN-GRADUATE-EXHIBITION (CN)

People visit an art gallery where works of graduates of Tianjin Academy of Fine Arts are displayed in Tianjin, north China, June 14, 2017. (Xinhua/Liu Dongyue)

[ Editor: Zhang Zhou ]