Guangming Online> Pet

Monkeys seen at Jiuhua Mountain resort in E China

CHINA-ANHUI-JIUHUA MOUNTAIN-MONKEY (CN)

A monkey sits on a branch at Jiuhua Mountain resort, east China's Anhui Province, June 16, 2017. (Xinhua/Guo Chen)

[ Editor: Xueying ]