Guangming Online> Editor’s Pick

Agricultural machines used in farm in NE China's Heilongjiang

#CHINA-HEILONGJIANG-AGRICULTURE (CN)

A person driving agricultural machine works on a farm in Heihe, northeast China's Heilongjiang Province, June 17, 2017. (Xinhua/Zhou Liangjun)

[ Editor: Xueying ]