Guangming Online> Picture

Tin Shui Wai witnesses dramatic development of Hong Kong

Tin Shui Wai witnesses dramatic development of Hong Kong

Buildings are seen in Tin Shui Wai in Hong Kong, south China, June 6, 2017. Over the past 20 years, Tin Shui Wai has witnessed the dramatic development of Hong Kong. The year 2017 marks the 20th anniversary of Hong Kong's return to the motherland. (Xinhua/Lui Siu Wai)

[ Editor: Xueying ]