Guangming Online> China

Trainers bathe police dog in China's Shenzhen

#CHINA-SHENZHEN-POLICE DOG (CN)

   Two trainers bathe a police dog in Shenzhen of south China's Guangdong Province, July 12, 2017. (Xinhua/Liao Jian)

  

[ Editor: zyq ]