Guangming Online> Odd

Lotus in rain

Lotus in rain

Photo taken on July 16, 2017 shows the lotus flowers in the rain in Renmin Park of Anyang, Henan Province.(Photo by Liu Xiaokun/Xinhua)

[ Editor: Wang Peiyao ]