Guangming Online> Life

Sea of rape flower in China's Gansu

Sea of rape flower in China's Gansu

Breathtaking beauty of rape flower in Zhangye City, China's Gansu Province. (photo: Zhang Yuan/Guangming Picture)

[ Editor: zyq ]