Guangming Online> Picture

In pics: nature scenery in Xuyi, China's Jiangsu

#CHINA-JIANGSU-HUAI'AN-NATURE (CN)

Photo taken on Aug. 6, 2017 shows a sere lotus leaf with dewdrops in Xuyi, east China's Jiangsu Province. (Xinhua/Zhou Haijun)

[ Editor: meng ]