Guangming Online> Odd

Colorful cloud seen in N China's Shijiazhuang

# CHINA-HEBEI-CLOUD-SCENERY(CN)

Photo taken on Aug. 7, 2017 shows colorful cloud in Shijiazhuang, capital city of north China's Hebei Province. (Xinhua/Wang Weiqiang)

[ Editor: meng ]