Guangming Online> Life

Egrets are seen at Qidashan Forest Park in Jiangsu

#CHINA-JIANGSU-HUAI'AN-EGRETS (CN)

  Egrets are seen at the Qidashan Forest Park in Xuyi County, east China's Jiangsu Province, Aug. 9, 2017. (Xinhua/Zhou Haijun)

[ Editor: zyq ]