Guangming Online> Pet

In pics: Swan Lake scenic spot in E China's Jiangsu

#CHINA-JIANGSU-HUAI'AN-BLACK SWANS (CN)

A pair of black swans are seen swimming with their baby at the Swan Lake scenic spot in Xuyi County of Huai'an City, east China's Jiangsu Province, Aug. 13, 2017. (Xinhua/Zhou Haijun)

[ Editor: Xueying ]