Guangming Online> Life

People view Qiantang River Tide in E China’s Zhejiang Province

浙江杭州钱塘江大潮进入观赏期

Citizens and tourists view the amazing Qiantang River Tide in east China’s Zhejiang Province, Sep. 10, 2017. (Photo by Shi Guangde/ Guangming Picture)

[ Editor: Zhang Zhou ]