Guangming Online> Picture

Autumn view of Shangri-la of Diqing in SW China's Yunnan

CHINA-YUNNAN-SHANGRI-LA-AUTUMN (CN)

Cattle graze in field of Jiefang Village in Shangri-la of Diqing, southwest China's Yunnan Province, Sept. 14, 2017. (Xinhua/Jing Huihui)

[ Editor: Zhang Zhou ]