Guangming Online> Pet

Wild rhesus macaques live in E China's Guanshan nature reserve

#CHINA-JIANGXI-RHESUS MACAQUES-PROTECTION (CN)

Wild rhesus macaques are seen at the Guanshan nature reserve in east China's Jiangxi Province, Oct. 1, 2017. Thanks to years of protection work, currently the nature reserve is home to more than 600 wild rhesus macaques. (Xinhua/Hu Dunhuang)

[ Editor: Liu Jiaming ]