Guangming Online> China

In pics: autumn harvest across China

#CHINA-AUTUMN-HARVEST (CN)

A farmer airs corns in Chongqing, southwest China, Oct. 10, 2017. (Xinhua/Yang Min)

[ Editor: Zhang Zhou ]