Guangming Online> Picture

Colorful views of SW China's Daocheng

CHINA-SICHUAN-DAOCHENG-VIEWS (CN)

Photo taken on Nov. 12, 2017 shows a view of Chahua Village of Shengmu Township in Daocheng County, southwest China's Sichuan Province. (Xinhua/Jiang Hongjing)

[ Editor: WPY ]