Guangming Online> Editor’s Pick

Mushroom cultivation in E China's Jiangsu

#CHINA-JIANGSU-MUSHROOM-CULTIVATION (CN)

  A villager harvests mushroom in Hai'an County, east China's Jiangsu Province, Dec. 1, 2017.(Xinhua/Xiang Zhonglin)

[ Editor: meng ]