Guangming Online> Picture

Rime scenery seen in NW China’s Xinjiang

Rime scenery seen in NW China’s Xinjiang 

Photo taken on Dec. 3, 2017 shows the amazing rime scenery in Habahe County, northwest China’s Xinjiang. (Photo by Liu Shihe/ CNSPHOTO)

[ Editor: Zhang Zhou ]